Prava životinja

Grad Beograd usvojio novu Odluku o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda i Strategiju rešavanja problema nevlasničkih pasa   

Skupština Grada Beograda usvojila je 2 najvažnija akta koja se odnose na rešavanje pitanja nevlasničkih pasa.

Usvajanjem ovih akata Beograd je i zvanično dobio mehanizme kojima će rešavati pitanje nevlasničkih pasa primenjujući humane metode, ali i zakonske principe koje primenjuje Evropa.

Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda ima za cilj usklađivanje sa zakonima u ovoj oblasti koji uvode značajne promene, prvenstveno u pogledu uslova i načina držanja životinja, držanja kućnih ljubimaca, zaštite njihove dobrobiti, prava i obaveza vlasnika i držalaca životinja, kao i prava i obaveza jedinice lokalne samouprave. Pre svega sa Zakonom o dobrobiti životinja i Zakonom o veterinarstvu.

Ovom odlukom određuju se mesta i prostori u kojima se mogu držati domaće životinje i kućni ljubimci u nekomercijalne svrhe, mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa i mačaka na javne površine, prava i obaveze držalaca životinja prilikom njihovog izvođenja, režim slobodnog puštanja pasa na javne zelene površine, kao i prava i obaveze preduzeća koje uređuje i održava javne zelene površine. Takođe ova odluka uređuje rad zoohigijenske službe i obezbeđivanje prihvatilišta za napuštene životinje, na teritoriji grada Beograda.

Namera Grada Beograda je da novom Odlukom s jedne strane liberalizuje držanje kućnih ljubimaca, tj.  ukida ograničenja kao što su broj i  vrsta kućnih ljubimaca, uvođenje u javne objekte uz saglasnost vlasnika ili zakupaca objekata, a sa druge strane pooštrava odgovornost vlasnika, tj. držaoca kućnih ljubimaca prema životinjama ali i prema sugrađanima, i javnim i zajedničkim dobrima. Liberalizacija režima uvođenja se neće odnositi na javne ustanove, verske  objekte kao i objekte za proizvodnju, kontrolu i promet lekova i proizvodnju, smeštaj i promet životnih namirnica.

Neke od kaznenih odredbi propisuju da će se fizičko lice kazniti  novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 dinara ako: izvodi psa na javnu površinu bez povodnika, pušta psa sa povodnika da se slobodno kreće u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini van vremena od 22.00 sata do 09.00 sati sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno, u vremenu od 20.00 sati do 10.00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja vremena, kao i u neposrednoj blizini škola od 22.00 sata do 7.30 sati sledećeg dana. Kaznu će platiti i lice koje pušta psa sa povodnika da se slobodno kreće u delu parka i druge javne zelene površine, u kojem se nalazi uređeno dečje igralište ili površina pod cvetnim zasadom, kao i ako držalac životinje odnosno lice koje izvodi psa ili mačku ne očisti isprljanu javnu površinu. Istom novčanom kaznom će se kazniti vlasnici, odnosno korisnici objekata u javnom korišćenju a za koje nije propisana zabrana, ako ne istaknu na vidnom mestu obaveštenje o slobodnom uvođenju, odnosno zabrani uvođenja pasa i mačaka u objekat.

Gradske službe su nekoliko meseci radile na kontroli, upozoravanju i edukaciji građana.  Od 1. oktobra počeće i kažnjavanje nesavesnih vlasnika na osnovu nove Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda. Uvereni smo da će donošenje nove gradske Odluke doprineti povećanju odgovornosti vlasnika kućnih ljubimaca, ali doneti kvalitetniji život i kućnim ljubimcima i našim sugrađanima.

Na upravo završenom savetovanju veterinara na Zlatiboru Strategija rešavanja problema nevlasničkih pasa na teritoriji grada Beograda naišla je na puno odobravanje stručne javnosti. Beograd je istaknut kao primer koji po ovom pitanju treba da slede i drugi gradovi u Srbiji.

Potrebno je znati i da uređenje ove oblasti u Srbiji ozbiljnije počinje da se zakonski uređuje u skladu sa evropskim i svetskim regulativama i standardima, tek od 2005. godine donošenjem Zakona o veterini. Usledio je niz zakonskih propisa, uključujući i Zakon o dobrobiti životinja, a uvođenjem člana 269 u Krivični zakon zlostavljanje životinja tretira se kao krivično delo strogo kažnjivo i zatvorom do tri godine. Grad Beograd dao je značajan doprinos uređenju oblasti veterine i tako što je inicirao povraćaj u nadležnost Grada Veterinarske stanice Beograd, danas veterinarske ustanove “Veterina Beograd”, kao i primenom metoda koje su sada i sastavni deo zvanične Strategije.

Strategija rešavanja problema nevlasničkih pasa na teritoriji grada Beograda predstavlja dokument koji definiše načela, ciljeve i mere koje će u pogledu rešavanja problema nevlasničkih pasa sprovoditi Grad Beograd. Grad Beograd u sprovođenju ove Strategije rukovodi se načelom humanosti, kombinuje metodu bez eutanazije (no kill strategy) i CNR metodu “uhvati - tretiraj - pusti” (CNR - Catch-neuter-release), sa posebnim osvrtom na zaštitu zdravlja ljudi i životinja, i primenjuje mere edukacije, kontrole i sankcija prema neodgovornim vlasnicima čijom nebrigom i nepoštovanjem pozitivnih pravnih propisa ali i moralnih načela direktno uzrokuju povećanje broja napuštenih pasa.

Očekuje se da će intenzivno sprovođenje Strategije u periodu od 5 do 10 godina, dati rezultate kojima će se :
1. Populacija napuštenih životinja smanjiti na prihvatljivu meru, ne narušavajući biološku ravnotežu čijim narušavanjem se može prouzrokovati rast populacije drugih životinjskih vrsta ( mačke, štetni glodari i sl );
2. Održavanje populacije u okviru broja koji obezbeđuje biološku ravnotežu;
3. Obezbeđivanje uhvaćenim napuštenim životinjama adekvatne veterinarske pomoći uključujući i lišavanje života na human način, kada je to neophodno;
Strategija je rađena uz puno uključivanje stručne javnosti i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životinja. Ona uz ostalo, konstatuje i niz problema koji mogu kočiti realizaciju planiranog, a čije prevazilaženje zahteva uključenje svih nivoa države, stručne javnosti, nevladinih organizacija, medija i pojedinaca. Među konstatovanim problemima su i edukacija na svim nivoima od države do svakog građanina, neke zakonske nedorečenosti, kao i njihova neusklađenost sa realnim uslovima i stanjem u ovoj oblasti.

Strategija definiše i pravce realizacije, a oni se mogu svrstati u dve osnovne kategorije:
1. Opšti - sprovođenje starategije i postizanje optimalne populacije pasa i mačaka lutalica na ulicama(dve do dve i po hiljade) uz rigorznu kontrolu vlasničkih pasa i mačaka
2. Posebni - koji definišu određene ciljeve i mere ,kao i mehanizme kontrole, koji će pomoći sprovođenje strategije.

Pravci posebnih mera su sledeći:
•    uspostavljanje odgovornog vlasništva kao imperativa,i kontrola reprodukcije vlasnički pasa i mačaka
•    izgradnja azila i njihova ekonomska održivost
•    edukacija stanovništva
•    saradnja sa nevladinim organizacijama
•    medijske kampanje
•    kontrola parazitoza
•    kontrola sterilisanih i nesterilisanih pasa i mačaka(vlasničkih i napuštenih)
•    kontrola vlasničke populacije(obeležavanja),registarcija vlasnika(jedinstvena baza)
•    kontrola resursa izvora hrane
•    mogućnost kontinuirane ishrane napuštenih životinja
•    uspostavljanje kategorije staratelja

Sastavni deo Strategije su i dokumenta:
1. Program sterilizacije i zbrinjavanja povređenih pasa i mačaka lutalica
2. Startegija parazitološke kontrole napuštenih pasa i mačaka
3. Elaborat programa kontrole kontaminiranosti zelenih površina ,igrališta i javnih površina grada Beograda
4. Evropska konvencija o zaštiti kućnih ljubimaca(potvrđena „Zakonom o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti kućnih ljubimaca“ Sl.glasnik RS-Međunarodni ugovori br.1/2010).

Beograd,
21.sep 2011

 

Originalna vest: Veterina Beograd

********************************

Počelo kažnjavanje nesavesnih vlasnika kućnih ljubimaca na osnovu nove Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda

01. oktobar 2011.

Grad Beograd je usvojio je na septembarskoj sednici Skupštine Grada Beograda novu Odluku o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda koja je stupila na snagu 1. oktobra 2011. godini.

Gradske službe su nekoliko meseci radile na kontroli, upozoravanju i edukaciji građana. Stupanjem na snagu nove Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda počelo je  i kažnjavanje nesavesnih vlasnika. Kažnjavanje nesavesnih vlasnika kućnih ljubimaca na licu mesta vršiće komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac.

Podsećamo da neke od kaznenih odredbi propisuju  da će se kazniti se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 dinara ako: izvodi psa na javnu površinu bez povodnika, pušta psa sa povodnika da se slobodno kreće u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini van vremena od 22.00 sata  do 09.00 sati sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno, u vremenu od 20.00 sati do 10.00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja vremena, kao i u neposrednoj blizini škola od 22.00 sata do 7.30 sati sledećeg dana. Kaznu će platiti i lice koje  pušta psa sa povodnika da se slobodno kreće u delu parka i druge javne zelene površine, u kojem se nalazi uređeno dečje igralište ili površina pod cvetnim zasadom kao i ako držalac životinje odnosno lice koje izvodi psa ili mačku ne očisti isprljanu javnu površinu.

Grad je propisao mesta u kojima se mogu držati domaće životinje i kućni ljubimci u nekomercijalne svrhe, mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa i mačaka na javne površine, prava i obaveze držalaca životinja prilikom njihovog izvođenja, režim slobodnog puštanja pasa na javne zelene površine, kao i prava i obaveze preduzeća koje uređuje i održava javne zelene površine.

Namera Grada Beograda je da  s jedne strane liberalizuje držanje kućnih ljubimaca, tj.  ukida ograničenja kao što su broj i  vrsta kućnih ljubimaca, uvođenje u javne objekte uz saglasnost vlasnika ili zakupaca objekata, a sa druge strane pooštrava odgovornost vlasnika, tj. držaoca kućnih ljubimaca prema životinjama, ali i prema sugrađanima i javnim i zajedničkim dobrima. Liberalizacija režima uvođenja se neće odnositi na javne ustanove, verske  objekte kao i objekte za proizvodnju, kontrolu i promet lekova i proizvodnju, smeštaj i promet životnih namirnica.

Pozivamo sve vlasnike kućnih ljubimaca da izvrše obavezno vakcinisanje i trajno obeležavanje svojih ljubimaca u  skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja, kao i da se pridržavaju odredbi nove Odluke o načinu izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine. Uvereni smo da će primena nove gradske Odluke doprineti povećanju odgovornosti vlasnika kućnih ljubimaca, ali doneti kvalitetniji život i kućnim ljubimcima i našim sugrađanima.

Originalna vest: Veterina Beograd

***************************

Aktivnosti koje je od početka 2011. godine preduzeo Grad Beograd u cilju rešavanja problema nevlasničkih pasa

1. Formirana je Specijalna međuresorna komisija za rešavanje problema nevlasničkih pasa

Specijalna međuresorna komisija za rešavanje problema nevlasničkih pasa predstavlja koordinaciono telo koje u skladu sa aktuelnim zakonodavstvom, gradskom Strategijom i odlukama objedinjuje rad različitih sekretarijata, institucija, ustanova i preduzeća pod ingerencijama Grada i neguje konstruktivnu saradnju sa ostalim državnim i drugim institucijama i organizacijama u cilju efikasnog rešenja pitanja nevlasničkih pasa.

2. Beograd je preuzeo nadležnosti od Republike u domenu kontrole odgovornog vlasništva

Grad Beograd preuzeo je sa republičkog nivoa nadležnosti iz oblasti zoohigijene koje se tiču pitanja malih životinja odnosno vlasničkih i nevlasničkih pasa i mačaka kako bi stvorio preduslove da se reši narastao problem nevlasničkih tzv. pasa lutalica.

Bez konkretnih nadležnosti rešavanje ovog pitanja nije bilo moguće. Beograd se suočavao samo sa posledicama, a nije imao nadležnost da rešava uzroke problema.

Važno je napomenuti da Zakon o dobrobiti životinja (članovi 80 i 55) i predviđa prenos ovih nadležnosti na lokalne samouprave, ali je Beograd prvi grad koji je podneo ovakav zahtev.

3. Izrađen je nacrt nove Strategije za rešavanje problema nevlasničkih pasa i mačaka na teritoriji Beograda usklađen sa evropskim standardima i aktuelnim zakonodavstvom

U cilju usaglašavanja sa evropskim standardima i aktuelnim zakonodavstvom formirana je Stručna komisija koja je izradila nacrt nove Strategije za rešavanje pitanja nevlasničkih pasa i mačaka.

Strategija se bazira na kombinovanim principima metoda „bez ubijanja“ (no kill) i CNR („uhvati - čipuj - vakciniši - steriliši - pusti“), obuhvata sveobuhvatnu analizu i načine prevazilaženja problema velikog broja nevlasničkih pasa, podsticaje odgovornom vlasništvu i usvajanju pasa.

4. Usvojen je plan hitnih mera sa akciono operativnim planovima

Sredinom marta gradonačelnik Beograda je usvojio Plan hitnih mera sa akcionim planovima za rešavanje problema nevlasničkih pasa koji, uz ostalo, podrazumeva i sledeće mere:

1.     Mera stimulacije prve vakcinacije i trajnog obeležavanja vlasničkih pasa:
A) u akciji „od vrata do vrata“ na području 7 gradskih opština : Barajevo, Mladenovac, Lazarevac, Obrenovac, Sopot, Surčin i Grocka, kao i suburbanim područjima ostalih gradskih opština;
B) u ambulantama na području 10 gradskih opština: Palilula, Vračar, Stari grad, Savski venac, Voždovac, Zemun, Čukarica, Zvezdara, Novi Beograd i Rakovica;

2.     Mera stimulacije sterilizacije vlasničkih pasa na području svih 17 gradskih opština

3.    Mera nastavka saradnje sa Fakultetom veterinarske medicine u Beogradu - Sterilizacija/kastracija i postoperativna hospitalizacija pasa i mačaka lutalica, sa trajnim obeležavanjem mikročipom i vakcinacijom protiv besnila;

4.    Hitne mere preregistracije uličnih pasa registrovanih na društva za zaštitu životinja ili članove tih društava, ili na pojedince, neformalne aktiviste uz potvrdu društava za zaštitu životinja sa teritorije grada Beograda;

5.    Hitne mere vidnog obeležavanja, prikladnim ogrlicama sa kopčom bez mogućnosti skidanja, svih pasa koji prolaze ili koji su prošli obradu u skladu sa Strategijom za rešavanje problema pasa lutalica na teritoriji grada Beograda;

6.    Mere kontrole odgovornog vlasništva od strane veterinarske inspekcije, komunalne policije i/ili ovlašćenih veterinara Veterinarske ustanove „Veterina Beograd“;

5. Oformljeni zajednički Kontrolni timovi koje čine veterinari, veterinarski inspektori i komunalni policajci
Zajednički Kontrolni timovi koje čine po dva komunalna policajca i jedan ovlašćeni veterinar počeli su kontrolu poštovanja zakonom i odlukama propisanih obaveza vlasnika pasa. Do juna meseca, kada se očekuje usvajanje nove gradske Odluke o držanju kućnih ljubimaca, ovi timovi će vršiti samo kontrolu uz upozorenja bez kažnjavanja.

Obaveze vlasnika pre svega su da pas treba da bude čipovan i registrovan, da se na javnim mestima šeta na povodcu i da je vlasnik psa obavezan za održavanje higijene i komunalnog reda u odnosu na izvršenje prirodnih potreba psa.

Kontrolni timovi akciju su počeli najpre u Tašmajdanskom parku, a u maju mesecu biće kontrolisani i ostali parkovi u gradu.

6. Završen Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje nabavke dela hrane i veterinarske nege za napuštene životinje smeštene u privatnim prihvatilištima za 2011. godinu

Gradski sekretarijat za komunalno-stambene poslove - Sektor za zoohigijenu kao organ gradske uprave koji sprovodi politiku brige o zdravlju i dobrobiti ljudi kroz brigu, staranje i kontrolu životinjskih populacija na teritoriji Grada Beograda sproveo je početkom maja konkurs za dodelu sredstava za finansiranje nabavke dela hrane i veterinarske nege za napuštene životinje smeštene u privatnim prihvatilištima.

Finansijska pomoć predstavlja jedan od vidova sprovođenja „Strategije za rešavanje problema pasa lutalica na teritoriji grada Beograda“ kako bi se što konkretnije realizovala saradnja Grada Beograda sa udruženjima za zaštitu životinja. Ovo je četvrti konkurs koji se sprovodi, jer su prethodni pokazali dobre rezultate u zbrinjavanju uličnih pasa i mačaka i predstavlja dobar model uspešne saradnje javnog i privatnog sektora (države i NVO).

Grad je izdvojio 14.500.000 dinara. Ovom akcijom koja se sprovodi već nekoliko godina (od 2007.) poboljšava se mogućnost opstanka privatnih azila, koji su u teškom materijalnom stanju u ovim godinama krize. Od prošle godine azili osim u hrani imaju pomoć i u veterinarskoj nezi. Ovim azilima VU „Veterina Beograd“ omogućava i besplatnu sterilizaciju nesterilisanih jedinki, čipovanje, vakcinaciju i revakcinaciju pasa.

7. Izrađen je predlog nove Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji Grada Beograda

Imajući u vidu da je dosadašnja Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Beograda iz 1995. godine ("Službeni list grada Beograda", br. 6/95, 6/99) potpuno neusklađena sa aktuelnim zakonodavstvom i evropskim standardima Grad Beograd izradio je predlog nove Odluke o kojoj će se Skupština grada Beograda izjasniti na junskom zasedanju.  Do tada Grad predlog Odluke stavlja na javnu raspravu kako bi stručnoj javnosti i svim zainteresovanim stranama omogućio aktivno učešće u donošenju finalne verzije Odluke.

8. Počela realizacija plana proširenja i izgradnje novih prihvatilišta  (azila) za pse

Broj prihvatilišta za zbrinjavanje svih pasa lutalica na teritoriji Beograda ne odgovara aktuelnoj situaciji, pa će Grad Beograd uprkos činjenici da je za rešavanje ovog pitanja neophodno dosta vremena, novca, ali i angažmana kako nadležnih institucija tako i samih građana, učiniti sve da se situacija sa prihvatilištima popravi.

Stretegija za rešavanje problema nevlasničkih pasa podrazumeva izgradnju niza novih azila na teritoriji Beograda. U ovoj godini pored već postojećeg prihvatilišta Rakovica 1 (kapacitet 210 mesta) izgradiće se još 3 nova azila i to:

opština RAKOVICA - prihvatilište Rakovica 2 - kapacitet 833 pasa
opština PALILULA - Kovilovo 1 - kapacitet 250 pasa
opština ZEMUN - PIK Zemun - kapacitet 1246 pasa i 39 štenaca

Ukupno novi kapaciteti u 2011. godini - 2368 pasa

Broj pasa u azilu rezultat je poštovanja standarda EU.

Originalna vest: Veterina Beograd

Najčitaniji tekstovi

Novi tekstovi

Svi tekstovi u rubrici

Foto Galerije

Časopis Udruženja

szz casopis6 7 thumb

szz casopis4 5 thumb

szz casopis2 3 thumb

szz casopis01 thumb

SZZ @ Facebook